top of page

מושבים וקיבוצים

נחלות חקלאיות במושבים

נחלות במושבים הן נכס מורכב, ייחודי ומבוקש מאד בעשור האחרון.

הן מורכבות משטחים גדולים למגורים, חקלאות ופל"ח (פעילות לא חקלאית).

בעת מכר ו/או ביצוע פעולה במקרקעין יחולו תשלומים לרשויות השונות, כגון דמי רכישה, דמי הסכמה, היטל השבחה, מס שבח, מס רכישה וכיו"ב.

 

בין הפעולות השכיחות שבעלי זכויות מבצעים בנחלות ניתן למנות: 

מכירה, פיצול מגרש מנחלה, ירושה, גירושין, היוון, בנייה חדשה, מינוי בן ממשיך ועוד פעולות שיש לשלם בעדן סכומים לרשויות השונות כגון רשות מקרקעי ישראל, הוועדה המקומית ורשויות המס.

 

לפני כל פעולה בנחלה חשוב מאוד להבין את מצבה התכנוני והמשפטי, את אומדן השווי שלה, את התשלומים השונים שיחולו כתוצאה מביצוע הפעולה ואת ההשלכות הכלכליות והמשפטיות שיחולו לאחר מכן.

 

רק חוות דעת של שמאי מקרקעין הבקיא במגזר החקלאי ובנחלות בפרט יכולה לאמוד נכונה את התשלומים השונים שיחולו כתוצאה מביצוע פעולה בנחלה.

 

בעלי זכויות המעוניינים למכור, לרכוש, לפצל מגרש, לחלק במסגרת ירושה או גירושין נחלה חקלאית, או לבצע כל פעולה במקרקעין?

משרדנו המתמחה במגזר החקלאי ובמושבים בפרט ישמח לעמוד לשרותכם בהליך המורכב.

התקשרו לקבלת ייעוץ ראשוני ללא עלות.

הליכי שיוך בקיבוצים  

קיבוצים רבים אימצו את הליך השיוך שיזמה מועצת מקרקעי ישראל, וזאת במטרה להסדיר את מגוריי חברי הקיבוץ - כנכסים קניינים.

הליך השיוך הוא הליך ארוך ומורכב מאוד, שבסופו לחבר זכות קניינית בקרקע בה ניתן לסחור (בכפוף לתנאים וקבלה לקיבוץ).

הזכות העתידית של הנכס בקיבוץ בטרם הושלם השיוך, מכונה שווי זכויות החבר.

 

בטרם הושלם הליך השיוך, לחבר זכות עתידית בקרקע וזאת עפ"י החלטות השיוך הנבחרות בקיבוץ (על גלגוליהן);

  • החלטת מועצה מס' 751 

  • החלטת מועצה מס' 1456 ("החלופה הישירה")

  • החלטת מועצה מס' 1488 ("חלופת האגודה")

 

על קיבוצים המצויים באזורי עדיפות שקבעה הממשלה, יחולו תעריפי הנחות אזור בשיעורים שונים, בכפוף לתקרות שנקבעו בקובץ ההחלטות.

 

בסוגיות של ירושה, גירושין, מכר, בדיקת הצפי לתשלום בעד הזכויות וכיו"ב, יש צורך להבין את אומדן שווי זכויות החברים בנכס הקנייני בטרם הושלם השיוך, וזאת לטובת מימוש וחלוקה נכונה של הזכויות בנכס.

 

רק חוות דעת של שמאי מקרקעין הבקיא במגזר החקלאי ובקיבוצים בפרט יכולה לאמוד נכונה את התשלומים השונים שיחולו כתוצאה מביצוע פעולה בנכס בקיבוץ.

 

בעלי זכויות המעוניינים לחלק את הזכויות בנכס במסגרת ירושה או גירושין, מכר ו/או כל ביצוע פעולה אחרת במקרקעין?

משרדנו המתמחה במגזר החקלאי ובקיבוצים בפרט ישמח לעמוד לשרותכם בהליך המורכב. 

התקשרו לקבלת ייעוץ ראשוני ללא עלות.

bottom of page