top of page
male-lawyer-judge-working-with-law-books-gavel-report-case-table.jpg

חוות דעת לבית משפט

חוות דעת שמאית לבית משפט הינה מסמך משפטי המציג תמונה מלאה על הנכס הנידון וכולל בין היתר את אומדן שווי הנכס, מצבו התכנוני והמשפטי.

במסגרת הליכי משפט שונים, כגון הליכי גירושין, פירוק שיתוף, ירושה, סכסוך כספי וכיו"ב,  נדרשים הצדדים להציג חוות דעת שמאית על ידי שמאי מטעמם, וזאת לטובת הסדרת המחלוקות בהליך המשפטי.

 

מצויים בהליך משפטי או בסוגייה שעתידה להגיע לבית המשפט?

משרדנו מוכר ורשום במזכירות בתי המשפט ומשמש גם כשמאי מומחה מטעם בית המשפט.

התקשרו לקבלת ייעוץ ראשוני ללא עלות.

bottom of page