top of page

השגות על שומות רשות מקרקעי ישראל (רמ"י)

מרבית הקרקעות במדינה מנוהלות ע"י רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) או בשמה הקודם והמוכר - מנהל מקרקעי ישראל (ממ"י).

הרשות מתוקף תפקידה, גובה תשלומים בכל הקשור בקרקעות אותן היא מנהלת, כגון דמי חכירה, דמי היוון, דמי רכישה, דמי שימוש, דמי הסכמה, תוספת בניה, שינוי ניצול ויעוד, הקניית בעלות ועוד.

 

דרישת התשלום יכולה להגיע כתוצאה מפעולה שבעל הזכויות עשה במקרקעין, או מתכוון לעשות.
על דרישות תשלום אלה ניתן להשיג ולהפחית באופן משמעותי את סכום דרישת התשלום.

 

משרדנו המתמחה במגזר החקלאי מעניק ליווי מלא בהליך ההשגה הראשוני, הכולל בדיקת כדאיות ההשגה, הכנת ההשגה וייצוג בפני השמאי המחוזי ואף גם לאחר מכן, במידת הצורך – בהשגה השנייה לוועדת ההשגות.

קיבלתם דרישת תשלום? הזמן להגשת ההשגה מוגבל.

התקשרו לקבלת ייעוץ ראשוני ללא עלות.

bottom of page