top of page

הסדרת נחלות חקלאיות במושבים

משרדנו מתמחה בהסדרה של נחלות חקלאיות, הכולל ליווי אישי לאורך כל ההליך.

 

למה חשוב להסדיר את הנחלה?

הסדרת הנחלה כוללת מעבר מסטטוס "בר רשות" לסטטוס "חוכר", שלו השלכות משמעותיות, הן מבחינה משפטית והן מבחינה תכנונית על מעמד בעל הזכויות בנחלה.

פרט לעובדה ששיעורי התשלום עדיין "נמוכים" ביחס למגזרים האחרים, במקומות שהממשלה קבעה "אזורי עדיפות" ניתן להנות מהנחות חלקיות על התשלום.

 

מצב המוצא - בר רשות

בעל זכויות שמצוי במעמד "בר רשות" הוא בעל זכויות משפטיות ותכנוניות מוגבלות בנחלה. 

הוא יכול לבנות עד 375 מ"ר ללא תשלום, בכפוף להוכחת רצף בין דורי וללא אפשרות לפיצול מגרש.

 

המצב הרצוי - חוכר

בעל זכויות המצוי במעמד "חוכר" יכול לבחור בין שני מסלולי היוון –

  • מסלול "כניסה להסדר" תשלום של 3.75%; ניתן לבנות עד 375 מ"ר ללא כפיפות להוכחת רצף בין דורי ויכול לפצל מגרש תמורת תשלום בשיעור 29.25% לרשות.

  • מסלול "דמי רכישה" תשלום של 33%; ניתן לבנות את מלוא הזכויות למגורים בתב"ע + הפוטנציאל התכנוני העתידי, ללא כפיפות להוכחת רצף בין דורי, יכול לפצל מגרש ללא תשלום לרשות.

בהשלמת אחד מהמסלולים החוכר יקבל חוזה חכירה לתקופה ארוכה וחלקה א' תגרע מחזקת האגודה.

 

משרדנו מציע ליווי מלא מתחילת ההליך הכולל ייצוג מלא מול רמ"י והרשויות השונות.

כמו כן, בטרם ההליך, ניתן לבצע אומדנים של התשלומים השונים שיחולו בגין ההסדרה.

 

בעל נחלה במושב המעוניין בחוזה חכירה? זהו בדיוק הזמן לשנות את הסטטוס המשפטי והתכנוני בנחלה. 
התקשרו לקבלת ייעוץ ראשוני ללא עלות.

bottom of page