top of page
professional-executive-manager-business-partner-discussing-ideas-marketing-plan-presentati

היטל השבחה ומס שבח

הפחתת היטל השבחה

היטל השבחה הוא תשלום חובה הנדרש מבעל הזכויות במקרקעין ע"י הוועדה המקומית לתכנון ובניה בגין אישור הקלה, שימוש חורג או תכניות שהשביחו את מקרקעין הנכס.

דרישת ההיטל יכולה להגיע בעת בקשה להיתר בניה, הקלות ו/או שימוש חורג, מכר וכיו"ב.

 

דרישת תשלום היטל ההשבחה יכולה להיות גבוהה, אולם, ניתן להשיג עליה, להפחית את סכום ההשבחה ולעיתים גם לבטל את דרישת התשלום.

 

קיבלתם דרישת תשלום היטל השבחה? 

צרו קשר עם משרדנו לבחינת דרישת התשלום ולבדיקת כדאיות ההשגה.

התקשרו לקבלת ייעוץ ראשוני ללא עלות.

 

השגות על שומות מס שבח

אדם שמוכר זכות במקרקעין ואינו זכאי לפטור ממס שבח, יקבל דרישת תשלום בשיעור 25% על ההפרש בין סכום המכירה לבין סכום הרכישה + סכום ההשבחות אותן ביצע. 

בכדי להכליל את סכום ההשבחות שבוצעו בנכס הנמכר, רשות המיסים דורשת תיעוד של הקבלות בעד כל השבחה שבוצעה.

כשאין תיעוד של קבלות בעד ההשבחות שבוצעו בנכס, יש צורך להוכיח את קיומה של ההשבחה.

 

מרבית הפניות המגיעות למשרדנו הן מאנשים שלא שמרו את הקבלות בעבור ההשבחות אותן ביצעו בנכס (כגון: חלונות אלומיניום, מזגנים, ארונות קיר, ריצוף, כלים סניטרים וכיוצ"ב), דבר היוצר פער מהותי בסכומים לתשלום מס השבח.

 

במקרים שכאלו ניתן להגיש לרשויות המס חו"ד שמאית על ההשבחות בוצעו בנכס ולאמוד אותן ואת השפעתן על שווי הנכס דאז וכיום, דבר שיכול להקטין את סכום השבח ולהשאיר בכיסו של המוכר סכום גבוה יותר מהמכירה לאחר תשלום המס.

 

קיבלתם שומת מס שבח שאינה מתחשבת בהשבחות שבוצעו בנכס? 

צרו קשר עם משרדנו לבחינת דרישת התשלום ולבדיקת כדאיות ההשגה.

התקשרו לקבלת ייעוץ ראשוני ללא עלות.

 

(*) כל האמור לעיל הינו באופן פשטני מאוד וכללי, אינו כולל התייחסות לסוגיות מורכבות יותר ותשלומים אחרים שחלים בעת מכר. יש לבחון כל מקרה לגופו ואין לראות בהסבר הפשטני שלעיל מחייב לכל עניין.

bottom of page